Bolagsstyrning.

Ansvaret för bolagsstyrning och kontroll av SenzaGen fördelas mellan aktieägarna på bolagsstämma, styrelse och VD. Till grund för styrningen av bolaget ligger bland annat bolagsordningen, aktiebolagslagen och Nasdaq First Norths regelverk för emittenter samt interna regelverk och policyer.

Årsstämma 2019

SenzaGens årsstämma kommer att hållas den 15 maj kl 16.00 på Medicon Village i Lund.

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman kan skicka begäran skriftligen med e-post eller vanlig post:
ir@senzagen.com
Styrelsen, SenzaGen AB, Medicon Village,
Scheelevägen 2, 223 81 Lund.

Begäran måste ha inkommit senast sju veckor före stämman för att kunna tas in i kallelsen och därmed på årsstämmans dagordning.