Aktien och aktieägare.

KORT INFORMATION OM AKTIEN

Aktien handlas på Nasdaq First North

ISINkod: SE0010219626

Kortnamn: SENZA

Antal utestående aktier: 10 816 000

SenzaGen på Nasdaq First North

Aktien Nasdaq First North

 

AKTIEÄGARE

Nedan följer Bolagets största aktieägare per den 30 juni 2017 och därefter kända förändringar fram till dagen för Prospektet. Bolagets aktier är av ett och samma slag. Varje aktie berättigar innehavaren till en röst på bolagsstämmor.

Såvitt Bolagets styrelse känner till finns inga aktieägaravtal eller andra avtal mellan Bolagets aktieägare som syftar till att gemensamt påverka Bolaget. Bolagets styrelse känner inte heller till några avtal eller motsvarande som kan leda till att kontrollen över Bolaget förändras.