Kommuniké från SenzaGens årsstämma 2018

Fastställande av resultat- och balansräkningen Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Senzagen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Vinstdisposition Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att tidigare balanserat resultat, inklusive årets resultat om -12 674 943 kronor, totalt 94 938 082 kronor, överförs i ny räkning. Ansvarsfrihet Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet […]

Fastställande av resultat- och balansräkningen
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Senzagen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition
Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att tidigare balanserat resultat, inklusive årets resultat om -12 674 943 kronor, totalt 94 938 082 kronor, överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Val av styrelse och revisor samt arvodering
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag.

Det beslutades att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 500 000 kronor (600 000 kronor föregående år då styrelsen bestod av fem ledamöter), och utgå med 100 000 kronor till envar icke anställd styrelseledamot och 200 000 kronor till styrelseordföranden.

Vidare beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Till styrelseledamöter omvaldes Carl Borrebaeck, Ann Gidner, Ian Kimber och Laura Chirica. Carl Borrebaeck omvaldes som styrelseordförande.

MAZARS SET Revisionsbyrå AB omvaldes som Bolagets revisor. MAZARS SET Revisionsbyrå AB har anmält att auktoriserade revisorn Mats-Åke Andersson fortsätter som huvudansvarig revisor.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner
I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med rätt att teckna sig för respektive konvertera till aktier i Bolaget, mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för expansion, företagsförvärv och för bolagets rörelse. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga en utspädning om 20 procent av antalet utestående aktier i Bolaget efter genomförd emission, baserat på antalet utgivna aktier vid tidpunkten för årsstämman.

Antalet aktier som ska kunna emitteras uppgår därmed till högst 3 865 300 stycken varvid Bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 193 262,50 kronor.

Incitamentsprogram för anställda genom emission av högst 100 000 teckningsoptioner
Årsstämman beslutade även om emission av högst 100 000 teckningsoptioner till nuvarande och tillkommande ledande befattningshavare, nyckelpersoner och anställda i Bolaget och koncernen, som en del av ett incitamentsprogram. De teckningsberättigade har rätt att teckna teckningsoptioner senast den 8 oktober 2018 till en premie motsvarande optionens marknadsvärde.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 15 maj 2021 till och med den 30 juni 2021. Teckning av aktier kan ske till en kurs motsvarande 200 procent av den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First North under perioden från och med den 20 april 2018 till och med den 7 maj 2018. Om samtliga teckningsoptioner nyttjas kan aktiekapitalet komma att öka med högst 5 000 kronor.

Utspädningseffekten av emissionen enligt ovan med hänsyn tagen till full teckning och utnyttjande av samtliga erbjudna teckningsoptioner beräknas uppgå till cirka 0,64 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, förutsatt att full teckning av aktier samt teckningsoptioner och utnyttjande av samtliga teckningsoptioner sker i programmet.

För detaljerade villkor avseende beslutet på årsstämman hänvisas till kallelsen som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.senzagen.com.

PDF Stämmokommuniké 8 maj 2018

För mer information, kontakta:

Anki Malmborg Hager,vd, SenzaGen AB

Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com

Telefon:  0768 284822

 

Om GARD™

Genom att analysera hundratals markörer genererar GARD™ stora mängder data och levererar resultat med över 90 procents precision. Detta kan jämföras med dagens standardmetod – tester på möss – som endast uppnår 70-75 procents precision. SenzaGens test kan dessutom kvantifiera den allergiframkallande potentialen för en kemisk substans.

 

Om SenzaGen

SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i San Francisco, USA. För mer information, besök www.senzagen.com.

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2018, kl. 20:30.

 

 

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA). FNCA är bolagets Certified Adviser. Mer information om SenzaGen finns att tillgå via http://www.senzagen.com.

Carl-Henric Nilsson frånträder styrelseuppdraget i SenzaGen

Lund, 3 maj 2018 – Carl-Henric Nilsson, styrelseledamot i SenzaGen AB (publ) (”SenzaGen” eller ”Bolaget”) sedan 2014, har idag meddelat övriga styrelsen samt Bolaget att han begär eget utträde från uppdraget som styrelseledamot med anledning av att åtal har väckts mot honom avseende misstänkt insiderbrott i FX International AB (publ). Carl-Henric kommer således inte vara […]

Lund, 3 maj 2018 – Carl-Henric Nilsson, styrelseledamot i SenzaGen AB (publ) (”SenzaGen” eller ”Bolaget”) sedan 2014, har idag meddelat övriga styrelsen samt Bolaget att han begär eget utträde från uppdraget som styrelseledamot med anledning av att åtal har väckts mot honom avseende misstänkt insiderbrott i FX International AB (publ). Carl-Henric kommer således inte vara föremål för omval på Bolagets årsstämma den 8 maj 2018.

För mer information avseende åtalet mot Carl-Henric Nilsson hänvisas till det pressmeddelande som idag offentliggjordes av FX International AB (publ) på följande länk: http://news.cision.com/se/fxi/r/fx-international-ab-publ—-styrelseledamot-atalas-for-insiderbrott,c2511736

Som en följd av Carl-Henrics utträde kommer det i kallelsen till årsstämman offentliggjorda förslaget avseende styrelseval justeras enligt följande:

Föreslås att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter. Det totala arvodet till styrelsen minskas med 100 000 kronor till 500 000 kronor där arvode föreslås utgå med 100 000 kronor till var och en av de stämmovalda ledamöterna som inte är anställda i Bolaget och med 200 000 kronor till styrelsens ordförande.

Samtliga nuvarande styrelseledamöter, förutom Carl-Henric Nilsson, föreslås till omval, dvs. Carl Borrebaeck, Ann Gidner, Ian Kimber, och Laura Chirica. Carl Borrebaeck föreslås fortsättningsvis omväljas till styrelseordförande.

För mer information avseende kallelsen och det tidigare förslaget hänvisas till Bolagets hemsida, www.senzagen.com.

 

För mer information, kontakta:
Carl Borrebaeck, Styrelseordförande, SenzaGen AB
E-mail: carl.borrebaeck@senzagen.com
Telefon:  0708-218330

Anki Malmborg Hager, VD, SenzaGen AB
E-mail: anki.malmborg.hager@senzagen.com
Telefon:  0768-284822

  

Om GARD™
Genom att analysera hundratals markörer genererar GARD™ stora mängder data och levererar resultat med över 90 procents precision. Detta kan jämföras med dagens standardmetod – tester på möss – som endast uppnår 70-75 procents precision. SenzaGens test kan dessutom kvantifiera den allergiframkallande potentialen för en kemisk substans.

Om SenzaGen
SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i San Francisco, USA. För mer information, besök www.senzagen.com.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2018, kl.09:15.

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA). FNCA är bolagets Certified Adviser. Mer information om SenzaGen finns att tillgå via http://www.senzagen.com.

SenzaGen presenterar vid Vator Securities Unicorn Summit den 8 maj 2018 [Ej REG]

SenzaGen meddelar att bolaget deltar i Vator Securities Unicorn Summit, vilken äger rum i Stockholm. Vd Anki Malmborg Hager kommer presentera utvecklingen inom bolaget och SenzaGens pågående och planerade aktiviteter för utvecklingen och kommersialiseringen av GARD– en teknologiplattform som gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de […]

SenzaGen meddelar att bolaget deltar i Vator Securities Unicorn Summit, vilken äger rum i Stockholm. Vd Anki Malmborg Hager kommer presentera utvecklingen inom bolaget och SenzaGens pågående och planerade aktiviteter för utvecklingen och kommersialiseringen av GARD– en teknologiplattform som gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande.

Unicorn Summit är en kapitalmarknadsdag som anordnas av Vator Securities för att sammanföra några av de mest innovativa och snabbväxande svenska life science-bolagen med investerare. Mer information om Vator Securities www.vatorsecurities.se

 

För mer information, kontakta:
Anki Malmborg Hager, vd, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com
Telefon:  0768 284822

 

Om GARD™
Genom att analysera hundratals markörer genererar GARD™ stora mängder data och levererar resultat med över 90 procents precision. Detta kan jämföras med dagens standardmetod – tester på möss – som endast uppnår 70-75 procents precision. SenzaGens test kan dessutom kvantifiera den allergiframkallande potentialen för en kemisk substans.

Om SenzaGen
SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i San Francisco, USA. För mer information, besök www.senzagen.com

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA). FNCA är bolagets Certified Adviser. Mer information om SenzaGen finns att tillgå via http://www.senzagen.com

Kallelse till årsstämma i SenzaGen AB

Aktieägarna i SenzaGen AB, org. nr 556821-9207, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 8 maj 2018 kl. 19.00 i BioForum på Medicon Village, hus 406, Scheelevägen 2 i Lund. Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i SenzaGen AB, org. nr 556821-9207, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 8 maj 2018 kl. 19.00 i BioForum på Medicon Village, hus 406, Scheelevägen 2 i Lund.

Kallelse till årsstämma

SenzaGen inbjuder till en Live Session på Facebook-gruppen “Aktier – Småbolagsjakten” [Ej REG]

SenzaGen kommer att vara värd för en Live Session där frågor kan ställas till företagets ledning den 16 maj kl. 19:00 – 20:00 “Aktier – Småbolagsjakten” är Nordens största Facebook-grupp med inriktning på små och medelstora företag. Gruppen har över 35 000 medlemmar. Under frågestunden kommer alla frågor och svar att vara på engelska. Deltagarna […]

SenzaGen kommer att vara värd för en Live Session där frågor kan ställas till företagets ledning den 16 maj kl. 19:00 – 20:00

“Aktier – Småbolagsjakten” är Nordens största Facebook-grupp med inriktning på små och medelstora företag. Gruppen har över 35 000 medlemmar.

Under frågestunden kommer alla frågor och svar att vara på engelska. Deltagarna får möjlighet att ställa frågor direkt till ledningen som representeras av styrelseordförande Carl Borrebaeck och vd Anki Malmborg Hager.

För att delta i sessionen måste du först bli medlem i Facebook-gruppen “Aktier – Småbolagsjakten”. Det rekommenderas att du lämnar in en medlemsförfrågan minst en dag före presentationen så att du kan delta i evenemanget.

 

För att gå med i gruppen:

  1. Gå till https://www.facebook.com/groups/smabolagsjakten
  2. Klicka på den gröna “+ Join Group” -knappen
  3. Du kommer att få en anmälan på Facebook när din ansökan till gruppen accepteras

 

För mer information, kontakta:
Anki Malmborg Hager, vd, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com
Telefon:  0768 284822

 

Om GARD™
Genom att analysera hundratals markörer genererar GARD™ stora mängder data och levererar resultat med över 90 procents precision. Detta kan jämföras med dagens standardmetod – tester på möss – som endast uppnår 70-75 procents precision. SenzaGens test kan dessutom kvantifiera den allergiframkallande potentialen för en kemisk substans.

Om SenzaGen
SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i San Francisco, USA. För mer information, besök www.senzagen.com.

 

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA). FNCA är bolagets Certified Adviser. Mer information om SenzaGen finns att tillgå via http://www.senzagen.com.

SenzaGens årsredovisning för 2017 är nu offentliggjord

SenzaGen AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2017 finns nu tillgänglig på svenska på bolagets hemsida, senzagen.com/investors/rapporter,  och på bolagets kontor med adress Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund.   För mer information, kontakta: Anki Malmborg Hager, VD, SenzaGen AB Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com Telefon:  0768 284822     Om GARD™ Genom att analysera hundratals markörer genererar GARD™ stora mängder […]

SenzaGen AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2017 finns nu tillgänglig på svenska på bolagets hemsida, senzagen.com/investors/rapporter,  och på bolagets kontor med adress Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund.

 

För mer information, kontakta:
Anki Malmborg Hager, VD, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com
Telefon:  0768 284822

 

 

Om GARD™
Genom att analysera hundratals markörer genererar GARD™ stora mängder data och levererar resultat med över 90 procents precision. Detta kan jämföras med dagens standardmetod – tester på möss – som endast uppnår 70-75 procents precision. SenzaGens test kan dessutom kvantifiera den allergiframkallande potentialen för en kemisk substans.

 

Om SenzaGen
SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i San Francisco, USA. För mer information, besök www.senzagen.com.

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 29 mars 2018, kl. 08:50.

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA). FNCA är bolagets Certified Adviser. Mer information om SenzaGen finns att tillgå via http://www.senzagen.com.

SenzaGen tecknar betydelsefullt licensavtal i USA med Burleson Research Technologies

Lund, den 7 Mars, 2018 – SenzaGen (Nasdaq First North: SENZA) meddelar idag att företaget har tecknat ett strategiskt viktigt licensavtal med Burleson Research Technologies Inc. (BRT). BRT kommer som första licenstagare i USA att marknadsföra och tillhandahålla GARD™ och utföra testet i sitt laboratorium i North Carolina. BRT blir således det första amerikanska laboratoriet […]

Lund, den 7 Mars, 2018 – SenzaGen (Nasdaq First North: SENZA) meddelar idag att företaget har tecknat ett strategiskt viktigt licensavtal med Burleson Research Technologies Inc. (BRT). BRT kommer som första licenstagare i USA att marknadsföra och tillhandahålla GARD™ och utföra testet i sitt laboratorium i North Carolina. BRT blir således det första amerikanska laboratoriet som erbjuder GARD™, ett genombaserat test som med högre noggrannhet än andra tillgängliga testmetoder ger kunderna viktig säkerhetsinformation om risken att kemiska ämnen orsakar allergier hos människor.

Burleson Research Technologies, Inc. (BRT) är en USA-baserad kontraktsforskningsorganisation (CRO), specialiserad på immunotoxikologi. Företaget är en viktig leverantör av säkerhetstestning av kemikalier för kosmetika- och kemiindustrin och deltar i pågående nationella program för att analysera och validera olika alternativa metoder som möjliggör minskad användning av djur vid säkerhetstestning av kemikalier. BRT deltog i den framgångsrika så kallade ”ring trial” vilken genomfördes som ett led i den regulatoriska valideringen av GARDskin™. Denna studie slutfördes under hösten 2017 och resultaten visar att testet med en noggrannhet på 93,8% kan avgöra om kemiska ämnen riskerar att orsaka allergier. Detta bevisar att GARDskin™ överträffar alla nuvarande tillgängliga validerade metoder och var avgörande i licensavtalet med BRL.

Enligt villkoren i avtalet kommer BRT omedelbart att inkludera GARDskin™ och GARDpotency™ som en ledande del av sina säkerhetsbedömningar till kunder inom kosmetika, kemikalie- och läkemedelsindustrin världen över men huvudsakligen i USA.

“Detta nya licensavtal med ett högt respekterat amerikanskt CRO är ett första viktigt steg i arbetet för att kunna erbjuda GARD på en bredare marknad i USA, och är avgörande för att möta de amerikanska kundernas efterfrågan genom lokala tjänsteleverantörer. Vi ser att GARD kommer att spela en framträdande roll i den pågående globala processen för att minska användningen av djur vid säkerhetsbedömningar av kemikalier. GARD är den bästa tillgängliga in vitro-metoden, med egenskaper som överträffar dagens djurbaserade tester”, säger SenzaGens vd, Anki Malmborg Hager.

“Vi ser fram emot att kunna erbjuda våra kunder GARD – ett robust djurfritt test med väldigt hög noggrannhet som har potential att bli en allmänt använd metod för utvärdering av kemiska substansers allergiframkallande egenskaper. Våra erfarenheter från deltagandet i den framgångsrika valideringsstudien bekräftar att testet är både tillförlitligt och enkelt att utföra, säger Gary Burleson, Chief Executive Officer, Burleson Research Technologies.

 

För mer information, kontakta:
Anki Malmborg Hager, vd,
SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com
Telefon: +46 768 284822

Florence Burleson, Executive VP,
Burleson Research Technologies, Inc.
Email: fburleson@brt-labs.com
Telefon: +1 919-719-2500

 

Om Burleson Research Technologies
Burleson Research Technologies (BRT) är en kontraktsforskningsorganisation (CRO) baserad i North Carolina, USA som utför kvalitetssäkrade prekliniska immunotoxikologiska studier på uppdrag av kunder inom bioteknik-, läkemedels- och kemiindustrin, myndigheter och hälsovårdsföretag.

Om GARD™
Genom att analysera hundratals markörer genererar GARD™ stora mängder data och levererar resultat med över 90 procents precision. Detta kan jämföras med dagens standardmetod – tester på möss – som endast uppnår 70-75 procents precision. SenzaGens test kan dessutom kvantifiera den allergiframkallande potentialen för en kemisk substans.

Om SenzaGen
SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i San Francisco, USA. För mer information, besök www.senzagen.com.

 

Denna information är sådan information som SenzaGen är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 mars 2018, kl.10:00 CET

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA). FNCA är bolagets Certified Adviser. Mer information om SenzaGen finns på  http://www.senzagen.com.

Nyhet som pdf

 

SenzaGen utser ny Chief Scientific Officer

Lund, den 7 mars, 2018 – SenzaGen (Nasdaq First North: SENZA) meddelar idag att bolaget rekryterat dr Gunilla Grundström som ny Chief Scientific Officer. Hon har mer än tio års kommersiell erfarenhet från läkemedels- och medicinteknikindustrin och kommer närmast från en position som Senior Research Manager på Baxter. Gunilla Grundström har en civilingenjörsexamen från Lunds […]

Lund, den 7 mars, 2018 – SenzaGen (Nasdaq First North: SENZA) meddelar idag att bolaget rekryterat dr Gunilla Grundström som ny Chief Scientific Officer. Hon har mer än tio års kommersiell erfarenhet från läkemedels- och medicinteknikindustrin och kommer närmast från en position som Senior Research Manager på Baxter.

Gunilla Grundström har en civilingenjörsexamen från Lunds universitet och är disputerad inom medicinsk biokemi. Hon har tidigare innehaft seniora befattningar inom AstraZenecas och Gambros forskningsorganisationer, och är sedan 2013 Senior Research Manager vid Baxters anläggning i Lund. I sin roll som Chief Scientific Officer (CSO) kommer hon ansvara för SenzaGens långsiktiga utvecklingsstrategi och produktportfölj.

“Gunilla har en solid vetenskaplig bakgrund, lång erfarenhet av att leda komplicerade forsknings- och utvecklingsprojekt och en utmärkt förståelse för de kundbehov som vi strävar efter att tillgodose. Jag ser fram emot hennes bidrag i utvecklingen av nya produkter baserade på vår unika teknologiplattform GARD”, säger SenzaGens vd, Anki Malmborg Hager.

Gunilla Grundström tillträder sin position i SenzaGen den 1 maj 2018. Hon efterträder Henrik Appelgren, som av personliga skäl kommer att ha en deltidsanställning i bolaget och fokusera på regulatoriska frågor.

 

För mer information, kontakta:
Anki Malmborg Hager, vd, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com
Telefon:  0768-284822

 

Om GARD™
Genom att analysera hundratals markörer genererar GARD™ stora mängder data och levererar resultat med över 90 procents precision. Detta kan jämföras med dagens standardmetod – tester på möss – som endast uppnår 70-75 procents precision. SenzaGens test kan dessutom kvantifiera den allergiframkallande potentialen för en kemisk substans.

 Om SenzaGen
SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i San Francisco, USA. För mer information, besök www.senzagen.com.

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 mars 2018, kl. 08:45

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA). FNCA är bolagets Certified Adviser. Mer information om SenzaGen finns att tillgå via http://www.senzagen.com.

 

Nyhet som pdf

Avgörande resultat från forskning om prediktiv prestanda av GARD™ publicerad i högt ansedd vetenskaplig tidskrift

SenzaGen tillkännager idag att forskningresultat från en studie som syftat till att evaluera ”conformal prediction” av GARD™ har publicerats i den högt ansedda vetenskapliga tidskriften Toxicology in Vitro. Forskningsresultaten visar att GARD™, som första in vitro-metod för klassificering av kemikaliers hudsensibiliserande effekter, kan tillhandahålla ett statistiskt mått på den så kallade osäkerhetsgraden förenad med varje enskild […]

SenzaGen tillkännager idag att forskningresultat från en studie som syftat till att evaluera ”conformal prediction” av GARD™ har publicerats i den högt ansedda vetenskapliga tidskriften Toxicology in Vitro. Forskningsresultaten visar att GARD™, som första in vitro-metod för klassificering av kemikaliers hudsensibiliserande effekter, kan tillhandahålla ett statistiskt mått på den så kallade osäkerhetsgraden förenad med varje enskild prediktion. Resultaten visar även att alla hittills testade reaktionsdomäner, inklusive pre- och pro-haptener, ligger inom applikationsområdet för GARD™. Detta möjliggör klassificering med betydligt högre tillförlitlighet än tidigare, vilket belyser potentialen för GARD™ att tillgodose det växande behovet av riskanalys av hudsensibiliserande kemikalier.

I publikationen Predicting skin sensitizers with confidence — Using conformal prediction to determine applicability domain of GARD™ rapporterar en forskargrupp från Lunds Universitet, Swetox och SenzaGen om deras framgångsrika arbete med implementeringen av ett matematiskt ramverk baserat på ”conformal prediction”. Syftet är att definiera användningsområdet för GARD™, något som ofta försummas av testutvecklare. Metoden möjliggör definition av ett tests så kallade applikationsdomäner, samtidigt som det ger ett statistiskt säkerställt mått på den osäkerhet som är förenad med varje enskild analys. SenzaGen anser att denna information borde vara ett krav för validering av alla befintliga in vitro-modeller.

De publicerade forskningsresultaten visade – bland annat med hjälp av analys av historiska data – att alla hittills testade reaktionsdomäner ligger inom GARD™-testets applikationsområde, även de pre- och pro-haptener som ofta visat sig problematiska för andra in vitro-tester.  Resultaten visar även att den unika metod med biomarkörer som utgör basen för GARD™-teknologin är användbar för flertalet olika kemiska reaktivitetsdomäner.

Dessa forskningsresultat kommer att gynna kemikalieindustrin genom bättre vägledning om vilka tester som kan användas för olika typer av substanser med olika reaktionsdomäner, och påvisar ett mycket brett applikationsområde för GARD™.

Fullständig artikel:  Predicting skin sensitizers with confidence — Using conformal prediction to determine applicability domain of GARD Forreryd A., Norinder U., Lindberg T., Lindstedt M.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0887233318300237?via%3Dihub

 

För mer information:
Anki Malmborg Hager, vd, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com
Telefon: 0768-284822

Om GARD™
Genom att analysera 200 respektive 389 markörer beroende på test, genererar GARD stora mängder data och levererar resultat med över 90 % precision. Detta kan jämföras med den gyllene standarden som är djurtester på möss som har endast 70-75% precision. SenzaGens test har därtill förmågan att mäta potensen (styrkan) av en substans och kan därmed avgöra till vilken grad en substans orsakar allergi.

Om SenzaGen
Med sin teknologiplattform GARD™ gör SenzaGen det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen är noterat på Nasdaq First North (SENZA), och har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i San Francisco, USA. För mer information, besök www.senzagen.com.

Nyhet som pdf

Intervju med vd Anki Malmborg Hager efter SenzaGens första globala licensavtal

Nyhetsbrev från Vator Securities med frågor och svar med SenzaGens vd Anki Malmborg Hager  

Nyhetsbrev från Vator Securities med frågor och svar med SenzaGens vd Anki Malmborg Hager